Raporty bieżące

Raport bieżący nr 55/2017

Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

(Raport bieżący nr 55/2017)

03.10.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd CCC S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie Uchwały Nr 665/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 3 października 2017 r. Zarząd KDPW postanowił zarejestrować 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje Nowej Emisji”), w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz nadać im kod PLCCC0000016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, tj. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), o wprowadzeniu Akcji Nowej Emisji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCCC0000016.

Zarejestrowanie Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla praw do akcji oznaczonych kodem PLCCC0000073, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji GPW, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji Nowej Emisji pod kodem PLCCC0000016 zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas, jak również nie zamierza opublikować po dacie niniejszego raportu bieżącego, jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Raport bieżący nr 53/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu CCC S.A.

(Raport bieżący nr 53/2017)

02.10.2017 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd CCC S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.916.400,00 PLN do kwoty 4.116.400,00 PLN w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Rejestracja”) wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości oraz zmiany statutu („Uchwała”) oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki (po Rejestracji) wynosi 47.814.000 głosów, natomiast kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 41.164.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: (i) 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1; (ii) 13.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2; (iii) 9.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iv) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; (v) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D; (vi) 764.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; oraz (vii) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Zarząd Spółki podaje poniżej dokonane zmiany w treści statutu Spółki:

Brzmienie §6 ust. 1 i 2 statutu Spółki przed Rejestracją:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.916.400,00 zł (trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 39.164.000 (trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;
2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
6) 764.000 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 764.000.”

Brzmienie §6 ust. 1 i 2 statutu Spółki po Rejestracji:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.400,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy czterysta złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 41.164.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;
2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
6) 764.000 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 764.000;
7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.”

Tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian zostanie przekazany do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym po ustaleniu tekstu jednolitego statutu Spółki przez radę nadzorczą Spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym w Uchwale.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 i §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas, jak również nie zamierza opublikować po dacie niniejszego raportu bieżącego, jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

powrót do listy

Raport bieżący nr 54/2017

Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.


(Raport bieżący nr 54/2017)

 

02.10.2017 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

1/ Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o ofercie”) – zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że otrzymał od spółki Ultro Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (podmiot zależny od Dariusza Miłka) oraz Dariusza Miłka zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 października 2017 roku akcji serii H Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach.

 

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami:

1/ Spółka Ultro Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (podmiot zależny od Dariusza Miłka), poinformowała, że w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 października 2017 roku akcji serii H Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, udział Ultro Sp. z o.o. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmianie o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów.

 

Przed Rejestracją Ultro Sp. z o.o. posiadała łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 28,24% kapitału zakładowego. Przed Rejestracją Ultro była łącznie uprawniona do wykonywania 16.690.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym 11.020.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.670.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło łącznie 36,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po Rejestracji liczba akcji Spółki oraz wynikających z nich głosów posiadanych przez Ultro Sp. z o.o. nie uległy zmianie. Po Rejestracji udział Ultro Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się z 28,24% do 26,86% kapitału zakładowego i jest reprezentowany przez akcje wskazane w akapicie poprzedzającym. Po Rejestracji udział głosów Ultro Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się z 36,43% do 34,90% ogólnej liczby głosów w Spółce i jest reprezentowany przez liczbę głosów wskazaną w akapicie poprzedzającym.

 

2/ Dariusz Miłek poinformował, że w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 października 2017 roku akcji serii H Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, jego udział pośrednio jako podmiot dominujący wobec Spółki Ultro Sp. z o.o. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmianie o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów.

 

Przed Rejestracją Dariusz Miłek za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o., posiadał łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 28,24% kapitału zakładowego. Przed Rejestracją Dariusz Miłek za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o. był łącznie uprawniony do wykonywania 16.690.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym 11.020.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.670.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło łącznie 36,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po Rejestracji liczba posiadanych przez Dariusza Miłka, za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o., akcji oraz wynikających z nich głosów nie uległa zmianie. Po Rejestracji łączny udział Dariusza Miłka w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się z 28,24% do 26,86% kapitału zakładowego i jest reprezentowany przez akcje wskazane w akapicie poprzedzającym. Po Rejestracji łączny udział Dariusz Miłka w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się z 36,43% do 34,90% ogólnej liczby głosów w Spółce i jest reprezentowany przez liczbę głosów wskazaną w akapicie poprzedzającym.

 

 

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się